شناسایی مولفه های راهبردی دکترین، سیاست ها واهداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه‌عالی دفاع ملی

3 دانشگاه تهران

چکیده

تجربه موجود نظام لیبرال دموکراسی غرب در حوزه اداره امور زنان به عنوان هدف غایی و نهایی با آموزه­های دینی و انگاره­های فرهنگی و بویژه احکام نوین اسلام و نظام جمهوری اسلامی سازگارنیست. ازاین رو تدوین و ارائه الگوی راهبردی در اداره امور زنان به عنوان نظام حکومتی الگو و بر اساس گفتمان ولایت فقیه در نظام اسلامی ضرورتی مضاعف و انکار ناپذیر است لیکن با گذشت چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی هنوز چنین الگویی وجود ندارد و نبود این الگو موجب رفتارهای متفاوت دولت­ها در حوزه اداره امور زنان شده  است که این امر نتیجه­ای جز تناقض در اجرای سیاست­ها ،بخشی و سلیقه­ای عمل کردن بازیگران این حوزه و اتلاف منابع در کشور را بدنبال نداشته است. از این رو هدف اصلی این مقاله شناسایی مولفه­های راهبردی اداره امور زنان به منظور تدوین الگوی راهبردی در حوزه اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران است .
یافته های پژوهش نشان می دهد دراداره امور زنان در بخش دکترین مولفه­های  پای بندی به عفت عمومی ،توجه به برابری زن و مردوحفظ شخصیت زن  در بخش سیاست­ها  ، اختیار زن همانند مرد، زنان موجب پیشرفت و تساوی زن ومرد و در بخش اهداف مولفه­های تامین امنیت زنان ، تامین بهداشت وتغذیه سالم،ارتقای علمی،بالابردن شان اجتماعی، مشارکت زنان وتامین شرایط اشتغال مهم ترین مولفه های تدوین الگوی راهبردی می باشند.
تجربه موجود نظام لیبرال دموکراسی غرب در حوزه اداره امور زنان به عنوان هدف غایی و نهایی با آموزه­های دینی و انگاره­های فرهنگی و بویژه احکام نوین اسلام و نظام جمهوری اسلامی سازگارنیست. ازاین رو تدوین و ارائه الگوی راهبردی در اداره امور زنان به عنوان نظام حکومتی الگو و بر اساس گفتمان ولایت فقیه در نظام اسلامی ضرورتی مضاعف و انکار ناپذیر است لیکن با گذشت چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی هنوز چنین الگویی وجود ندارد و نبود این الگو موجب رفتارهای متفاوت دولت­ها در حوزه اداره امور زنان شده  است که این امر نتیجه­ای جز تناقض در اجرای سیاست­ها ،بخشی و سلیقه­ای عمل کردن بازیگران این حوزه و اتلاف منابع در کشور را بدنبال نداشته است. از این رو هدف اصلی این مقاله شناسایی مولفه­های راهبردی اداره امور زنان به منظور تدوین الگوی راهبردی در حوزه اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران است .
یافته های پژوهش نشان می دهد دراداره امور زنان در بخش دکترین مولفه­های  پای بندی به عفت عمومی ،توجه به برابری زن و مردوحفظ شخصیت زن  در بخش سیاست­ها  ، اختیار زن همانند مرد، زنان موجب پیشرفت و تساوی زن ومرد و در بخش اهداف مولفه­های تامین امنیت زنان ، تامین بهداشت وتغذیه سالم،ارتقای علمی،بالابردن شان اجتماعی، مشارکت زنان وتامین شرایط اشتغال مهم ترین مولفه های تدوین الگوی راهبردی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of strategic components dctrin, vahdaf, women's affairs policy based on the discourse of the ' jurist

نویسندگان [English]

 • f f 1
 • د د 2
 • e e 3
1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران
2 عضو هیات علمی دانشگاه‌عالی دفاع ملی
چکیده [English]

Identification of strategic components dctrin, vahdaf, women's affairs policy based on the discourse of the ' jurist

کلیدواژه‌ها [English]

 • The leader of the province
 • discourse strategies
 • goals
 • dctrin
 • politics
 • Office of women's Affairs
 1. ابراهیمی، پریچهر (1376)، "طبقه متوسط جدید در جوامع غربی و ایران"، فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامـه طباطبایی، شماره. 9
 2. ادیبی، حسین، (1358)، طبقه متوسط جدید در ایران، تهران: انتشارات جامعه.  -3ازغندی، علیرضا (1385)، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران: نشر قومس.
 3. اشرف، احمد (1359)، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجاریه، تهران: انتشارات زمینه.
 4. امجد، محمد (1380)، ایران؛ از دیکتاتوری سلطنتی تا دین سالاری، ترجمه­ی حسین مفتخری، تهران: انتشارات باز.  -6امیراحمدی، هوشنگ (1381)، جامعه­ی سیاسی، جامعه­ی مدنی و توسعه­ی ملی، تهران: نقش و نگار.
 5. آشوری، داریوش (بیتا)، ایران شناسی چیست؟، چاپ دوم، تهران: انتشارات گاه.  -8آل احمد، جلال (1375)، غرب زدگی، تهران: انتشارات فردوس.
 6. باقری دولت آبادی، علی و موسوی، سید احمد (1397)، «مفهوم انقلاب در دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر(ره)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 5، تابستان.
 7. بشیریه، حسین (1380)، موانع توسعه­ی سیاسی در ایران، تهران: گام نو.
 8. بشیریه، حسین (1385)، دیباچه­ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران در دوره جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نگاه معاصر.  -11تری،کارل (1388)، معمای فراوانی »رونق­های نفتی، دولت­های نفتی«، ترجمه­ی جعفر خیرخواهان، تهران: نشر نی.  -12توحیدفام، محمد (1382)، دولت و دموکراسی، چاپ اول، تهران: روزنه.
 9. جوانپور هروی، عزیز، موسوی، سید محمدرضا و علیپور، امیرمهدی (1397)، «علل وقوع انقلاب اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی»، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 1، بهار

10.حاجی یوسفی، امیرمحمد (1376)، "رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 125و . 126 -14خضری، محمد (1384)، اقتصاد رانت جویی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

11.خضری، محمد (1381)،" رانت جویی و هزینه­های اجتماعی آن"، گزارش تحقیقاتی پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی، شمارهی. 81 -16دلفروز، محمدتقی (1381)، »رانت نفتی، بحران مالی و دموکراسـی در خاورمیانـه« در دموکراسـی و جامعـه مـدنی در خاورمیانـه، تهـران: انتشارات سلام.

12.ربانی، رسول و ابراهیم انصاری (1385)، جامعه شناسی قشرها و نابرابری­های اجتماعی، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.  -18رزاقی، ابراهیم (1368)، اقتصاد ایران، چاپ دوم، تهران: نشر نی.

13.رهبری، مهدی (1383)، اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

14.شکاری، عبدالقیوم (1379)، نظریهی دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.  -21طبیبیان، محمد (1371)، "رانت اقتصادی به عنوان یک مانع اقتصادی"، برنامه و توسعه، شماره . 4

15.عمویی، ابوالفضل، مذهبی، مهدی (1378)، "رانت نفت و دردسرهایش"، ماهنامه زمانه، شماه . 69

16.عیوضی، محمد رحیم (1382)، تئوریهای ساخت قدرت و رژیم پهلوی دوم، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

17.عیوضی، محمد رحیم (1388)، تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1320-1357، به اهتمام مجتبی مقصودی، چـاپ سـوم، تهـران: انتشـارات روزنه.

18.قاسمی، محمد علی (1386)، آسیب شناسی فرهنگی دولت مدرن در ایران، مجموعه مقالات در کتاب دولت مدرن در ایران، با اهتمام رسول افضلی، قم: انتشارات دانشگاه مفید.

19.کردزاده کرمانی، محمد (1380)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.  -27کمالی، مسعود (1381)، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه­ی کمال پولادی، تهران: انتشارات باز.  -28کاتوزیان، همایون (1372)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه­ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، چاپ دوم، تهران: نشر مرکز.

20.کاتوزیان، همایون (1374)، "اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت"، ترجمه­ی علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 95 و . 96

21.کاتوزیان، همایون (1377)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه­ی اقتصادی، ترجمه­ی علیرضا طیب، تهران: نشر مرکز.  -31مؤمنی، فرشاد (1386)، افزایش درآمدهای نفتی ابزار پولدارشدن دولت، روزنامه اعتماد، شماره. 1627

22.میرترابی، سعید (1384)، مسائل نفت ایران، تهران: قومس.

23.-یلی، مسعود (1383)، ایران و معمای توسعه نیافتگی، تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه شریف.

24.همدمی خطبه سرا، ابوالفضل (1383)، فساد مالی و اقتصادی، تهران: مرکز مطالعات راهبردی.

 1. Acemoglu, D. , & Verdier, T. , the choice between market failures and corruption, (American economic review,Vol 90 , no 1 , 2000).
 2. Beblawi, H. , & Luciani, G. , The Rentier state, (London: croom Helm, 1987).
 3. Luciani, Giacomo, "The Rentier state in the Arab world" in the Arab state, (London: 1986).
 4. Pearce, D. , The mit dictionary of modern Economics, (mit press edition,1989).