بررسی نقش طراحی در عوامل تاثیرگذار بر افزایش امید به زندگی شهروندان ایرانی پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده طراحی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی دانشکده طراحی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سن امید به زندگی ، به عنوان معیاری برای تشخیص متوسط طول عمر مفید افراد یک جامعه است. این معیار نشان  می دهد که هر فرد باید حداقل توقع چند سال زندگی در جامعه اى که در آن متولد شده یا زیست می کند را داشته باشد. شیوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ، سطح آموزش و تربیت ، نگرش فردى ، آزادى هاى اجتماعى و وجود رسانه های فراگیر ، سبک زندگی رایج ، کمیت و کیفیت استرس های روانى و فیزیولوژیک ، میزان تفریحات مجاز و شادی های عمومى و اجتماعى ، سلامت محیط زیست و نیز شرایط اقتصادی را  می توان از مهمترین عوامل موثر بر شاخص امید به زندگی  برشمرد. در این پژوهش نقش دانش و هنر طراحی در هر یک از مؤلفه هاى احصاء شده به عنوان عواملی در جهت دستیابى به بیشینه افزایش سن امید به زندگی در شهروندان ایرانى در کشور ایران به شیوه مطالعه کتابخانه اى و شبکه اى مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Design in Increasing the Life Expectancy of Iranian Citizens After the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali FAREGH 1
 • Parva Pahlavani 2
 • Amir Bahador Khalkhali 2
1 Faculty of Islamic Design, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, IRAN
2 Faculty of Islamic Design, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, IRAN
چکیده [English]

Life expectancy is a measure of determining a person's useful life in average. This criterion indicates that each individual must expect how many years of life at least in the community in which they were born or live. Health care, education, personal attitudes, social freedoms and the presence of the media, mainstream lifestyle, the quantity and quality of psychological and physiological stresses, the amount of allowed recreation and general and social happiness, environmental health and economic conditions can be some of the most important factors affecting the life expectancy index. In this study, the role of knowledge and art of design in each of the mentioned components as factors for achieving maximum life expectancy in Iranian citizens is investigated through library and network study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Design
 • Iranian Citizen
 • Life Expectancy
 • Islamic Revolution
 • یرجی، معصومه (1390). بررسی تاثیر شاخص­های سلامت بر رشد اقتصادی ایران، نشریه مدریت سلامت، 14 (46): صفحه 70-75.
 • عیوضی، محمد رحیم. هراتی، محمد جواد (1396). درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران: نشر معارف.
 • طاهری فرد، علی؛ «بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد انقلاب»، هفته نامه خبری تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت­های مذهبی. سال چهارم. هفته 1، 9 آذر؛ اسلامی.
 • جعفری صمیمی، احمد. منتظری شورک چالی، جلال. تارتار، موسی. (1392). امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران مدل رگریسون انتقال ملایم. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی. سال چهارم شماره 13، زمستان.
 • اکبری تبار، علی اکبر. اسکندری پور، ابراهیم (1392). رسانه­های اجتماعی و شبکه­های اجتماعی مجازی. مؤسسه فرهنگی هنری تقارب و تعادل فرهنگی.
 • رضاپور، عزیز. عبادی فرد آذر، فرید. عباسی بروجنی، پروین (1391). وضعیت تخصیص منابع در نظام سلامت ایران. فصلنامه بیمارستان. دوره 11 شماره 4 زمستان، صفحه 53-64.
 • مهرآرا، علی اکبر (1373). زمینه روانشناسان اجتمایی، چاپ اول. انتشارات مهرداد.
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سلامت. بسته اطلاعاتی و آموزشی امید به زندگی.
 • اهل بیت فی کتاب السنه، محمد ری شهری، کمال الدین و تمام النعمه، ابوجعفر محمد بن علی شیخ صدوق و تعلیق شیخ حسن اعلمی، ج 1، ح 4 و اصول کافی و تهذیب.
 • سوره­ی اسراء، آیه­ی 70 ترجمه­ی آیات برگرفته از ترجمه­ی گروهی قرآن کریم دکتر محمدعلی رضایی و دیگران.
 • شعیبی، فاطمه (1392). نیازهای انسان. چاپ اول. نشریه الکترونیکی کتاب سبز. صفحه 1-29.
 • حسین پور، داوود (1392). بررسی فلسفی مولفه­های اصلی انقلاب اسلامی به مثابه ظرفیت­هایی برای تحول در نظام آموزش و پرورش. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت ،3 (2)، 173-194.
 • جعفرپور، رشید. قزلایاق، ایمان حسین (1389)، نقش رسانه «منبر» در شکل­گیری و تداوم انقلاب اسلامی. نشریه رهیافت انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 12، (صفحه 109 تا 124) .
 • جنتی، علی. قلی زاده، معصومه (1391) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تبریز. آشنایی با نظام سلامت.
 • انصاری، محسن (۱۳۷9). جایگاه و نقش محیط زیست در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با برنامه­های قبل از انقلاب.
 • شرف الدین، سید حسین (1394). سبک اهل بیت در تفریح و اوقات فراغت. فصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی، سال9. شماره16. بهار و تابستان. صفحات 27-54.
 • Lor,Rex. (may2017). Design thinking in Education: A Critical review of literature. Conference proceeding-Bangkok-Thailand.
 • Lorentzen, P., McMillan, J. and Wacziarg, R.(2008), "Death and Development", Journal of Economic Growth, 13(2), pp. 81–124.
 • Peykarjou, K., Bakhshande Gollu, R., ParhiziGashti, H. and Beigpoor Shahrivar, S.(2011), "Studying the Relationship between Health and Economic Growth in OIC Member States", Journal of Contemporary Research in Business, 3(8), pp. 1041- 1054.
 • Weir, Sarah. The Design Economy 2018 The state of design in the UK OBE CEO, Design Council
 • page 6-7.
 • Kretzschmar, Anders. The Economic Effects of Design. September 2003.
 • Ganeous, Jason. Wagner, kewin. Gray, tricia. Internet freedom and social Media: democracy and citizen attitude in America. (2016).pp713.
 • Alizaid, ahmad. Alsulami, moslem. Komal, komal. Examining the relationship between internet and life expectancy. (Nov 2014).research gate.
 • Bobadilla, JL. Cowley, P. Musgrove P. Saxenian, H. Design, content and financing of an essential national package of health services. Bull World Health Organ. 1994; 72(4): 653–662.
 • Notrel, E L, Health transitions, disease burdens, and health expenditure patterns. Washington, DC: World Bank.Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/topics/HealthFinancing/HFRChap1.pdf; 2005.
 • Mariani, Fabio. Pérez-Barahona, Agustín. Raffin, Natacha. Life Expectancy and the Environment. (November 2009). Discussion Paper No. 4564.
 • Telenko, Cassandra. O'Rourke, Julia. C Seepersad, Carolyn. E Webber, Michael. A Compilation of Design for Environment Guidelines. Article in  Journal of Mechanical Design• (March 2016).
 • Fiksel, J., 2011, Design for Environment: A Guide to Sustainable Product Development, McGraw-Hill, New York, New York, USA.
 • International Organization for Standardization, 2006, ISO 14040:2006, Environmental management, Life cycle assessment, Principles and framework, Geneva, Switzerland.
 • Davies, Clive. U.S. EPA Design for the Environment Program.us environment protection Ajency (July 15, 2010).
 • Bauer, Talya. Individual Attitudes and Behaviors, An Introduction to Organizational Behavior (v. 1.1). chapter 4.
 • Berzano, Luigi. Genova, carlo. Lifestyles and subcultures: History and a new perspective. First published 2015. Routlegd. New York.
 • Lockton D, Harrison D, Stanton NA. The Design with Intent Method: a design tool for influencing user behaviour. (2009 Oct 12).
 • Design for Behaviour Change - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Structure-of-the-DwI-Method_fig2_230800104 (accessed 15 Dec, 2018).
 • Stress management for healthcare professionals, anita odigie degree thesis human ageing and elderly services (2016), arcada.
 • International Journal of Human Resource Management and Research (IJHRMR) Vol.3, Issue 4, Oct 2013, 85-94, ASPECTS OF JOB DESIGN DIMITRIOS BELIAS1 & amp; DIMITRIOS SKLIKAS2 1University of Thessaly, Trikala, Greece 2 Technological Educational Institute of Thessaly, Larissa, Greece.
 • Shchuka, Aljona. STRESS AT WORK Stress Management. Bachelor’s Thesis Degree Programme for Multilingual Management Assistance (18.02.2010).
 • Alipour, Nourbala A. (A study on the basics of reliability and validity of Oxford happiness questionnaire among the students of universities in Tehran city). Journal of thought and behavior 1999; 5(1-2): 55-65. (Persian).
 • Bicknell, Julian. Mcquiston, Liz. Design for Need, The Social Contribution of Design: An anthology of papers presented to the Symposium at the Royal College of Art, London, (April 1976).
 • Rafiei, Masoud, Ezzatian, Reza, Farshad, Asghar, Sokooti, Maryam, Tabibi, Ramin, Colosio, Claudio. (2015). Occupational Health Services Integrated in Primary Health Care in Iran. ELSEVIER, Annals of global health, volume 81, Issue 4, pages 561-567.