مؤلفه‌های تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران بر حزب الله لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

از جمله موضوعات مهم در حوزه انقلاب اسلامی ایران ، تأثیرگذاری آن بر کشورهای دیگر؛ به ویژه جنبش­های اسلامی است که توجه اندیشمندان علوم سیاسی را به خود جلب کرده و از جمله آنها جنبش اسلامی حزب الله لبنان است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه­ای به تحلیل مؤلفه­های تأثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران ، بر این جنبش بر اساس تئوری پخش می­پردازد. تئوری پخش ابتدا در مورد نحوه اشاعه بیماری­های سل ، وبا و...به­کاربرده­می­شد که بعدها معنای آن توسعه پیداکرده و در مورد اشاعه مسائل و موضوعات دیگر ، از جمله موضوعات فرهنگی نیز به­کاربرده­شد. این مقاله ضمن تبیین تئوری پخش و عوامل مؤثر در آن ، میزان تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران ، بر جنبش حزب الله لبنان را بر اساس عوامل تئوری پخش تحلیل کرده­است.
پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده که انقلاب اسلامی ایران ، از میان تمامی ملت­های آزاده جهان و تمامی مسلمانان و جنبش­های اسلامی ، بیشترین تأثیرگذاری را بر جنبش اسلامی حزب الله لبنان داشته­است.­ بر اساس عوامل تئوری پخش ، مؤلفه­های این  تأثیرگذاری حداکثری ، مورد تحلیل واقع شده که نزدیکی حد اکثری مبانی فکری و عقیدتی این جنبش با مبانی و ارزش­ها و آرمان­های انقلاب اسلامی ایران و وجود بیشترین وجوه اشتراک بین مبانی انقلاب اسلامی ایران و مبانی فکری جنبش حزب الله ، مهم­ترین این مؤلفه­ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Maximum Influence of the Islamic Revolution of Iran on Hezbollah in Lebanon

نویسنده [English]

 • samad behrouz
Department of Islamic Education, Faculty of Theology, Tabriz University
چکیده [English]

One of the most important issues about the Islamic Revolution of Iran that have attracted the attention of political scientists is its influence on other countries, especially the Islamic movements, including the Islamic Movement of Hezbollah in Lebanon. The present study uses a library method to analyze the components of the maximum impact of the Islamic Revolution on the movement based on the theory of diffusion. Diffusion theory was first applied to the spread of tuberculosis, cholera, and so on, which later developed its meaning and applied to the dissemination of other issues, including cultural ones. This article, while explaining the theory of diffusion and its influencing factors, has analyzed the impact of the Islamic Revolution on the Lebanese Hezbollah movement based on diffusion theory factors.
The present study concludes that the Islamic Revolution of Iran, among all the free nations of the world and all Muslims and Islamic movements, had the most influence on the Islamic movement in Hezbollah in Lebanon. The implications of this maximization have been analyzed and the most important components are included: the closeness of the majority of the intellectual and ideological foundations of this movement to the foundations, values and ideals of the Islamic Revolution of Iran; and the existence of the most common sides between the foundations of the Islamic Revolution of Iran and the ideological foundations of the Hezbollah movement. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Revolution of Iran
 • Hezbollah Islamic Movement
 • Maximum Influence
 • Diffusion Theory
 1. اسپوزیتو، جان. ال (1382)؛ انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن میرشانه چی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
 2. الفی، محمدرضا (1396)؛ «تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در پایداری و پویایی فرآیند تکاملی بیداری اسلامی و تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه». فصلنامه راهبرد سیاسی، 1(3)، صفحه 43-67.
 3. امرائی، حمزه، (1383)؛ انقلاب اسلامی ایران و جنبش­های اسلامی معاصر، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 4. آدمی، علی، (1396)؛ «جایگاه سرمایه اجتماعی در بستر قدرت نرم با تاکید بر آراء امام خمینی(ره)»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 7(1)، 66-85.
 5. باغستانی، سعید، (1384)؛ «انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر لبنان»، معرفت، بهمن، شماره 98، صفحه 55 تا 64.
 6. برزگر، ابراهیم، (1382)؛ «نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی»، پژوهش حقوق عمومی، بهار، شماره 8، صفحه 39 تا 72.
 7. بلوردی، محمدرضا، (1385)؛ «عربستان و جنگ اسرائیل علیه حزب الله»، مطالعات راهبردی جهان اسلام، تابستان، شماره 26، صفحه 94 تا 103.
 8. پرغو، محمدعلی، (1384)؛ تحولات لبنان در گستره تاریخ، تبریز: بسیج اساتید استان آذربایجان شرقی.
 9. چمران، مهدی، (1362)؛ لبنان، بی جا: بنیاد شهید چمران.
 10. حبیب زمانی، محجوب، (1388)؛ «تأثیر عوامل معنوی در پیروزی مقاومت حزب الله لبنان»، حصون، زمستان، شماره 22، صفحه 152 تا 169.
 11. حسینی، سید محمدصادق و ابراهیم برزگر، (1392)؛ «نظریه پخش و بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر عربستان سعودی»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، تابستان، شماره 33، صفحه 173 تا 188.
 12. ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه، (1397)؛ «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 8(شماره 2)، 127-154.
 13. رفیعی قهساره، ابوذر، (1397)؛ «الگوها و شاخص‌های سنجش و ارزیابی کارایی قدرت نرم کشورها»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 8(شماره 2)، 9-34.
 14. شکویی، حسین، (1382)؛ اندیشه­های نو در فلسفه جغرافیا، تهران: گیتاشناسی.
 15. شکویی، حسین، (1374)؛ جغرافیای کاربردی و مکتب­های کاربردی، چ سوم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 16. شیرازی، حبیب الله ابوالحسن و محسن رضائی جعفری (1388)؛ «انقلاب اسلامی و جنبش حزب الله لبنان»، علوم سیاسی و روابط بین الملل، پاییز و زمستان، شماره 8 و 9، صفحه 188 تا 222.
 17. طاهری، سیدمهدی، (1388)؛ بازتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان، قم: پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 18. طاهری، سیدمهدی، (1388)؛ «تأثیرات انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان با تأکید بر جنبش حزب الله»، پژوهش­های منطقه­ای، تابستان و پاییز، شماره 2، صفحه 73 تا 102.
 19. علیانسب، سید حسین و یوسف خیری، (1391)؛ انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اراده­ها، تبریز: انتشارات دانشکاه تبریز.
 20. علیزاده، ه، (1368)؛ فرهنگ سیاسی لبنان، ترجمه محمدرضا گلسرخی و محمدرضا معماری، بی جا: مشعر.
 21. غریب، امل سعد، (1384)؛ دین و سیاست در حزب الله، ترجمه غلامرضا تهامی، تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور.
 22. فراتی، عبدالوهاب، (1381)؛ انقلاب اسلامی و بازتاب آن، قم: زلال کوثر.
 23. قربانی‌نژاد، ریباز؛ حافظ‌نیا، محمدرضا؛ احمدی‌پور، زهرا و قوام، عبدالعلی (1396). «تبیین سرچشمه‌های جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگوی‌ های‌پوتیتکا»،. فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 3، شماره 4، صص 1-29.
 24. گرمابدشتی، سکینه، (1393)؛ «تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش حزب الله لبنان»، فرهنگ پژوهش، تابستان، شماره 18، صفحه 47 تا 68.
 25. لاهوری، محمد اقبال، (1373)؛ نوای شاعر فردا یا اسرار خودی و رموز بی­خودی، همراه با مقدمه و حواشی محمدحسن مشایخ فریدنی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 26. محمدی، منوچهر، (1385)؛ بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 27. میرلی، محمدعلی، (1392)؛ «انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان»، پژوهش­های انقلاب اسلامی، بهار، شماره 4، صفحه 227 تا 254
 28. مرکز باحث للدراسات، (1388)؛ تاریخ احزاب شیعی در لبنان، ترجمه جواد اصغری، تهران: اندیشه سازان نور.
 29. http://parstoday.com
 30. http://sndu.ac.ir
 31. khamenei.ir
 32. Rotbe3.com