مطالعه ی جامعه شناختی تحولات سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بین خانواده های ایرانی از انقلاب اسلامی سال 1357 تا کنون : وفاق ، تفاوت یا شکاف ارزشی ؟ (مطالعه موردی : خانواده های ساکن شهر اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

چکیده

چکیده
این مقاله به بررسی وضعیت سبک زندگی ایرانی اسلامی در بین خانواده های ایرانی و روند تغییرات آن از انقلاب اسلامی سال 1357 تا کنون و تحلیل و تبیین جامعه شناختی عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر این تغییرات می پردازد.چارچوب نظری با الهام از نظریه های ماکس وبر، پیر بوردیو ، آنتونی گیدنز و رونالد اینگلهارت ، تدوین و بر اساس آن ، چهار عامل پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، مصرف رسانه ای ، تکثر منابع جامعه پذیری و تحرک جغرافیایی به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند .
پژوهش به روش پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه انجام شده است . جامعه آماری پژوهش ، کلیه خانواده‌های ساکن شهر اراک در سال ۱۳۹۸ بوده اند . حجم نمونه براساس فرمول کوکران ، 440 خانواده بوده که به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. پردازش داده ها با استفاده از آزمون های آماری در نرم افزارspss انجام شده است. نتایج آزمونT بیانگر تفاوت معنادار میانگین امتیازات سبک زندگی ایرانی اسلامی در میان خانواده های دهه ی 60 و دهه ی 90 در سطح تفاوت ارزشی می باشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نیز رابطه ی بین متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی – اجتماعی (649/0-)، میزان مصرف رسانه (736/0-)، میزان تحرک جغرافیایی (707/0-) و تکثر عوامل جامعه‌پذیری (670/0-) ومتغیر وابسته (سبک زندگی ایرانی اسلامی) رانشان می دهد به طوری که باافزایش مقدار آن ها،میزان اهمیت سبک زندگی ایرانی،اسلامی دربین خانواده ها کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of Iranian Islamic lifestyle Changes among Iranian families Since the Islamic Revolution of 1978 until now. The Value Consensus, difference or gap? (Case Study: Arak city families)

نویسندگان [English]

  • Mohammad amin Bagheri 1
  • Saifollah Seifollahi 2
  • Mozaffaraldin Shahbazi, 2
  • ali baseri 3
1 دانشگاه آزاد اسلامی - علوم و تحقیقات تهران
2 Associate Professor and Faculty Member, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch-anthropology
چکیده [English]

Abstract:
The article examines the status of Iranian Islamic lifestyle among Iranian families and the trends of its changes since the Islamic Revolution of 1979 until now, as well as the sociological analysis and explanation of socio-economic factors affecting these changes. A theoretical framework inspired by theories of Max Weber,Pierre Bourdieu ,Anthony Giddens and Ronald inglehart was developed and based on it, the four factors of socio-economic status such as media consumption, multiplicity of socialization resources, and geographical mobility were selected as independent variables. The research was implemented by survey method with a questionnaire technique. The study statistical population included all families living in Arak in 2019. The sample size based on Cochran's formula was 440 families selected by multi-stage cluster sampling and random sampling.Data processing was done using SPSS software.
The results of T-test indicate a significant difference in the mean scores of Iranian Islamic lifestyle among families in the 60s and 90s in the level of value differences. The results of Pearson Correlation Coefficients analysis show therelation between independent variables economic and social status(649/0-), the media consumption rate(736/0-), geographical mobility(707/0-), the multiplicity of socialization resources(670/0-) and dependent variables(Iranian Islamic lifestyle) so that by increasings on them, the importance of Iranian-Islamic lifestyle among families decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Islamic lifestyle
  • socio-economic status
  • media consumption
  • multiplicity of socialization resources& geographical mobility。