انقلاب‌های بزرگ و چالش دیپلماسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مطالعات تطبیقی اندکی در مورد ویژگی­های رفتاری انقلابهای بزرگ در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی صورت گرفته است. این انقلابها که پدیدههایی بشدت کمیاب و نادر هستند، گرایشات و کنش­های انتقادی خاصی را در ارتباط با نظام بین­المللی و قواعد حاکم بر رفتار خارجی دولت­ها در پیش می­گیرند که از نگرش­ها و مبانی اعتقادی یا ایدئولوژیک آنها سرچشمه می­گیرند. در این میان، دیپلماسی و نرمها و قواعد دیپلماتیک موجود، از سوی رژیمهای برخاسته از انقلابهای بزرگ به چالش کشیده میشوند و رفتارها و کنش­هایی خلاف عرف دیپلماتیک بعمل می­آورند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی چگونگی این جهت­گیری­ها و اقدامات و درتلاش برای کشف مکانیسم این رفتارها، در صدد برآمده تا شباهت­ها و همسانی­هایی را در کنش­های انقلابهای بزرگ در به چالش کشیدن نرمهای دیپلماتیک در عرصه خارجی و ساختارهای دستگاه دیپلماسی آنها در بعد داخلی کشف و استنتاج نماید. یافته­های این پژوهش نشان می­دهند که همه انقلابهای بزرگ در به چالش کشیدن قواعد و نرمهای دیپلماتیک موجود و تجدید ساختار دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی خود، رفتارهای نسبتا مشابهی را از خود بروز داده­اند. در واقع، رژیمهای برخاسته از انقلابهای بزرگ، آشکارا به اعلام دیدگاه­ها و اهداف خود در خصوص ایجاد تحولاتی اساسی در مبانی و اصول و رفتار سیاست خارجی خود می­پردازند و گسست کامل خود از سیاست­ها و رفتار خارجی رژیم سابق را خاطر نشان می­سازند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Great Revolutions and the Challenge of Diplomacy

نویسندگان [English]

 • Masoud AKHAVAN KAZEMI 1
 • Alireza Tara 2
 • Farzad ROSTAMI 1
1 Department of Political Science RAZI University, Kermanshah, Iran
2 Master of International Relations, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

There are little comparative studies which have been conducted on the behavioral characteristics of major revolutions in the field of diplomacy and foreign policy. These revolutions, which are extremely exceptional and rare phenomena, develop certain critical tendencies and reactions to the international system and the rules governing the foreign policy of states that originate from their ideological or ideological foundations. Meanwhile, diplomacy and the existing diplomatic rules and norms are challenged by regimes which rise from the great revolutions, and they act against diplomatic conventions. The present study aims to explore how these orientations and actions and in its efforts to discover the mechanism of these behaviors, and seeks to discover and deduce similarities and parallels in the actions of the great revolutions in challenging diplomatic systems in the foreign arena and the structures of its diplomacy system inside the interior. The findings of this study show that all major revolutions have shown relatively similar behaviors in challenging the existing diplomatic rules and in restructuring of their foreign policy and diplomacy system. Indeed, the regimes of the great revolutions openly declare their views and goals about making fundamental changes in the principles of their foreign policy and their complete departure from the policies and behavior of the former regime.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Great Revolutions
 • Diplomacy
 • International System
 • Foreign Policy
 1. آشنا، حسام الدین و نادر جعفری هفت خوانی. (1386). "دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها واهداف"، فصلنامه دانش سیاسی، شماره 5، بهار و تابستان.
 2. آذرشب، محمدتقی و آهنین جان، ستار. (1397). "تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در پایداری و پویایی فرآیند تکاملی بیداری اسلامی و تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه"، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 1، بهار.
 3. الفی، محمدرضا. (1396). "فضای گفتمانی، آرمان ایرانی و حاکمیت آن بر گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه"، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 1، شماره 3، زمستان.
 4. حسینی، سید محمد حسین. (1392). "جایگاه دیپلماسی عمومی درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی؛ منطقه خاورمیانه)"، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره 3، پاییز.
 5. خلیلی، محسن، مظفری، مریم و سید محسن موسوی زاده.(1390)، "مقایسه مفهوم صدورانقلاب در انقلاب های فرانسه و روسیه"، جستارهای سیاسی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان.
 6. دهقانی فیرزآبادی، سید جلال. (1391). سیاست خارجی جمهوری اسلای ایران، تهران: سمت.
 7. رضاپور، حسین. (1393). "تأثیر انقلاب اسلامی برنظام بین­ الملل"، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 37، تابستان.
 8. شاهنده، بهزاد. (1365)، انقلاب چین، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت امور خارجه.
 9. شریعتی نیا، محسن.(1386). "روند دگرگونی در سیاست خارجی چین، از تجدید نظر طلبی به توسعه گرایی"، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، زمستان.

10.شیخ الاسلامی، محمدحسن، رحیمی، مختار و قاسمی فرد، علی. (1396). "فضای گفتمانی، آرمان ایرانی و حاکمیت آن بر گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه"، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 1، شماره 1، تابستان.

11.صراف­یزدی، غلامرضا و محسن­صبری.(1391)، سازمآن های ­بین­المللی ­و نظریه های روابط بین­الملل. تهران: قومس.

12.عباسی، مجید و امیر قیاسی. (1391). "سیاست خارجی چین در هزاره سوم: الزامات اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جویانه در روابط بین­الملل"، فصلنامه مطالعات سیاسی - اجتماعی جهان، دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان.

13.10-غرایاق زندی، داوود. (1387). "اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: جستاری در متون"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم، شماره دوم، تابستان.

14.قوام ، عبدالعلی. (1390). روابط بین­الملل: نظریه ورویکردها، تهران: سمت.

15.کاظمی، علی. (1388). "بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی با انقلاب های بزرگ دنیا" .فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره 18، پاییز.

16.کولایی، الهه. (1385). سیاست وحکومت در فدراسیون روسیه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

17.کوهکن، علیرضا؛ رحیمی نژاد، محمدعلی و غلامی، سعید. (1397). "دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان"،فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 2، تابستان.

18.متقی، افشین و حسن کامران دستجردی. (1394). "ژئوپلتیک و واقع گرایی: مورد گفتمان سیاست خارجی چین"، فصلنامه جغرافیا، دوره جدید، سال سیزدهم، شماره 45، تابستان.

19.محبوبی، قربانعلی و شکری روح الله. (1397). "تأثیر انقلاب اسلامی بر ارمنستان، فرصت‌ها و موانع همکاری دو کشور"، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 2، تابستان.

20.مومنی راد، احمد. (1380). "مقایسه تطبیقی انقلاب چین، الجزایر وانقلاب اسلامی ایران"، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره هفتم و هشتم، پاییز و زمستان.

21.میرفخرایی، سیدحسن. (1393). "سیاست خارجی دولت موقت: از عدم تعهد تا اصل نه شرقی، نه غربی"، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، سال دوم، شماره هشتم، بهار.

22.نوازنی، بهرام. (1388). صدور انقلاب اسلامی؛زمینه­ها وپیامدهای بین­المللی آن،تهران: انتشارات پژوهشکده امام خمینی  و انقلاب اسلامی.

23.نیک آئین، احسان اله. (1388). "دیپلماسی عمومی؛رویکردی نو در عرصه روابط بین­الملل، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره 2، تابستان.

24.هراتی، محمدجواد، سلیمانی، رضا و مهدی موسعلی. (1393). "مطالعه تطبیقی الگوی صدور انقلاب در ایران و روسیه، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 12، پاییز.

25.یزدانی، عنایت­الله و جمیل اخجسته. (1391). "بررسی تطبیقی صدور انقلاب درگفتمآن‌های سیاسی جمهوری­اسلامی ایران"، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال اول، شماره3، تابستان.

26.یزدانی، عنایت الله، قاسمی، داریوش و صفی الله شاه قلعه. (1390). "انقلاب اسلامی ایران،  نظام بین الملل و نظریه انتقادی"، فصلنامه علمی - پژوهشی دانش سیاسی، سال هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان.

 1. Akhavan Kazemi, Masoud (1995), Dimensions Internationales des Révolutions, Thèse de Doctorat, Soutenue à  l’Université Rennes 1, France.
 2. Armstrong, David (1993), Revolution and World Order, The Revolutionary State in International Society, Oxford: Clarendon Press.
 3. CARR Edward Hallett (1969), La Révolution bolchevique 1917-1923, Paris, Les Editions de Minuit, 3 volumes.
 4. CARUCHET William (1987), Khomeiny, Le Janissaire de l'Islam, Paris, Saurat Editeur.
 5. Halliday, Fred (1990), Revolution and World Politics, Cambridge, Cambridge University Press.
 6. Kissinger, Henri (1969), American Foreign Policy, New York, Norton.
 7. SICK, Gary (1985), All Fall Down, New York.