کلیدواژه‌ها = هویت ملی
شهید سلیمانی؛ اسطوره ی ملی مؤثر بر وفاق ملی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 261-289

مرتضی عزیزی؛ شهره پیرانی


بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 49-68

سعید چهرآزاد؛ علیرضا ازغندی؛ ابوالقاسم طاهری؛ حمید احمدی