نویسنده = فیروز اصلانی
اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی در دوره صفوی

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 7-28

فیروز اصلانی؛ عیسی خیری


مبانی و دلایل اصل یکصدوچهل‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (منع جمع مشاغل)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 33-50

فیروز اصلانی؛ عبدالمجید رحمانیان


نظارت حقوقی بر نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 193-217

فیروز اصلانی؛ مصطفی یوسفی


تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 97-122

اکبر طلابکب طرقی؛ فیروز اصلانی


ولایت فقیه، قانون اساسی، مسئله مشروعیت

دوره 1، شماره 3، دی 1391، صفحه 209-234

فیروز اصلانی؛ ابوالقاسم بحرودی