دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، پاییز 1400 
2. دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی

محمد سجاد شیرودی؛ علیرضا صدرا؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ سید رضا موسوی