کلیدواژه‌ها = منافع ملی
امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 197-215

سید فضل الله موسوی؛ محسن سیرغانی؛ مژگان رامین نیا؛ حسن حسین زاده