دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، بهار 1396 
9. انقلاب اسلامی به مثابۀ هویت جدید در عصر غلبه غرب و شرق

صفحه 173-195

بهاءالدین قهرمانی نژاد شایق؛ میثم بلباسی


10. امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو منشور ملل متحد با تأکید بر مبانی و اهداف انقلاب اسلامی

صفحه 197-215

دکتر سید فضل الله موسوی؛ دکترمحسن سیرغانی؛ دکتر مژگان رامین نیا؛ حسن حسین زاده