دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1396 
1. بررسی نقش فقیهان شیعه در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب مشروطه

صفحه 7-26

عظیم ایزدی اودلو؛ علیرضا ازغندی؛ مجید توسّلی رکن آبادی؛ سید مصطفی ابطحی