کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
دولت مجازی در جمهوری اسلامی ایران و ارتقای مشروعیت و کارآمدی سیاسی

دوره 10، شماره 3، آبان 1400، صفحه 35-53

20.1001.1.23222573.1400.10.3.2.6

محمد سجاد شیرودی؛ علیرضا صدرا؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ سید رضا موسوی


جمهوری اسلامی در اندیشه معماران انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 220-239

محمدرضا مرندی


کار ویژه‌های شورای انقلاب در دوره انتقال قدرت در فرایند نظام سازی جمهوری اسلامی

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 181-203

زهرابیگم علی‌بیگی؛ مرتضی دهقان‌نژاد؛ علی‌اکبر جعفری


بررسی مرجع امنیت در مکتب امنیتی امام خمینی

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 83-108

سید محمدجواد قربی؛ سید صدرالدین موسوی